Jun 16 | 5 Minuters läsning

Så utformar du en undersökning på Internet

Som man frågar får man svar. Det är en enkel sanning som gäller för dig som ska utforma en undersökning på Internet. En bra undersökning med frågor som är formulerade på rätt sätt kommer att ge dig betydligt fler svar - och dessutom svar som är rättvisande och möjliga att använda i en fortsatt analys.

I den här artikeln ska vi titta på hur du väljer mellan olika frågetyper och vad du kan tänka på när du formulerar frågor. Avslutningsvis några tips om vad du inte ska göra - ibland är misstagen talande!

Frågor där bara ett svarsalternativ ska gå att välja

Vissa frågor ska bara kunna ha ett korrekt svar. Utforma frågan med radioknappar eller en rullgardinsmeny.

Frågor där man kan välja många olika saker

För frågor där man ska kunna välja ett eller flera olika svar (exempelvis vid frågan Vilken/vilka tidningar läser du?) bör du välja kryssrutor.

Matrisfrågor

Om du vill ställa flera frågor inom samma område kan du använda dig av en matrisfråga. Den fungerar utmärkt om du vill ställa en fråga om hur olika dimensioner (t ex användarvänlighet, pris, design, hållbarhet) av din produkt upplevs på en skala från 1-5.

Öppna frågor

Om du vill ge den som svarar en chans att uttrycka sig med sina egna ord kan du använda öppna frågor. Du kan ha en öppen fråga direkt efter en relaterad stängd fråga om du vill få fylligare svar.

Några saker att undvika

Det är viktigt att du ställer frågorna på rätt sätt för att svaren i din enkät ska bli användbara. Låt oss titta närmare på misstagen du ska undvika när du formulerar dina frågor och svarsalternativ.

- Dubbla frågor

Ett vanligt misstag är att ställa flera frågor i samma fråga. Ta den här frågan som ett exempel: 'Tycker du att vår service och tillgänglighet uppfyller dina förväntningar?'. Om svaret blir ja på frågan, hur vet du då vilket av alternativen som den svarande menat? Är det servicen eller tillgängligheten?
Ställ en separat fråga för varje alternativ om det är viktigt för dig att veta båda sakerna.

- Fackuttryck och förkortningar

Det är lätt att bli hemmablind. Ta inte för givet att alla förstår de ord som du använder när du pratar med dina branschkollegor. Skriv enkelt så att alla förstår. Då kommer svarsfrekvensen att öka markant.


- Undvik negationer

Undvik negativa frågor. I stället för att skriva 'Tycker du inte att vi ska införa ett nytt CRM-system?', så ska du fråga 'Tycker du att vi ska införa ett nytt CRM-system?'. Fråga rakt på sak.


- Ledande frågor

Undvik frågor som framhäver något av svarsalternativen, så kallade ledande frågor. Du ska alltid ställa dina frågor så att alla svarsalternativen är lika inbjudande. 'Vilken är din upplevelse av att använda rakhyveln?' är alltså bättre än 'Tycker du att rakhyveln är svår att använda?'.

- Värderande ord

Hur mycket är lagom? Hur ska något vara för att bli klassat som bra? Hur ofta är ibland? Orden lagom, bra och ibland är tre av många värderande ord som du ska försöka undvika. Sträva efter att vara precis i dina frågor. Ange antal, storlek eller mängd så exakt som möjligt för att den som svarar ska få en uppfattning av vad du menar.

- Rätt ordning på frågorna

Ordningen på frågorna har stor betydelse för hur många som fullföljer din undersökning. Ett tips är att börja med några enkla frågor. Sedan kan du gå in på de viktiga och mer krävande frågorna. Genom att göra så här upplever man inte dessa som lika jobbiga. I slutet av undersökningen rundar du av med ett par enkla och positiva frågor igen. Det är även användbart att ge de svarande möjlighet att kommentera några öppna frågor i slutet av enkäten. Avsluta med frågor om kön, ålder och inkomst. Dessa frågor är känsliga, men placeras de sist brukar de besvaras av bara farten.

- Överlappade svarsalternativ

Det är lätt hänt att göra en tankevurpa när du ska konstruera svarsalternativ. Låt säga att du har frågan 'Hur gammal är du?'. Överlappade svarsalternativ har du i exempel 1, och en korrekt ställd fråga under. I vilken ruta skulle du kryssa om du vore 35 år gammal?

 

Exempel 1:


0-15 år

15-25 år

25-35 år

35-45 år

45 eller äldre

 

Exempel 2:


0-15 år

16-25 år

26-35 år

36-45 år

46 eller äldre

 

- Saknade svarsalternativ

För att din undersökning ska spegla verkligheten måste det finnas vettiga svarsalternativ. Om något svarsalternativ utelämnas, medvetet eller omedvetet, kan undersökningen visa på en helt felaktig trend. Därför är det viktigt att noga tänka igenom vilka svarsalternativ som måste vara med för att resultatet ska bli rättvisande. Om du gör en kartläggning om köpvanor och utelämnar alternativet 'Storhandla' lär undersökningen visa att de svarande i stor utsträckning småhandlar, vilket kanske inte är hela sanningen.

- Neutrala svarsalternativ

Det råder delade meningar om hur man ska göra med neutrala svarsalternativ som 'Vet inte', 'Varken/eller' eller 'Ingen erfarenhet'. Många utelämnar neutrala svarsalternativ för att skapa en tydligare bild, vilket kan vara effektivt i vissa sammanhang som till exempel attitydmätningar. Var dock varsam med hur du använder detta så att inte resultatet blir en typ av ledande fråga, där du lyfter fram vissa svar på andras bekostnad. Förvänta dig heller inte att alla vill ta ställning i en fråga. Generellt bör du ge de som svarar möjlighet att använda neutrala svarsalternativ. Din undersökning blir på så vis mer rättvisande eftersom deltagarna svarar ärligt ändå när det känns rätt.

Några fler tips på vägen

  • Gör det möjligt att svara anonymt och presentera en anonymitetspolicy i enkäten. Då vågar fler vara ärliga.
  • De flesta som svarar vill ta del av resultatet. Erbjud gärna denna möjlighet.
  • Fråga bara om det du verkligen behöver. Gör undersökningen kort och koncis så är det fler som svarar.

 

Lär dig mer om formulär och bli en mästare på att samla in rätt data.