Aug 30 | 5 Minuters läsning

Har du formulerat din undersökning rätt?

 
- Är det här ni klipper hår, frågade jag en frisör en gång i tiden.

- Nej, vi böjer hårstråna fram och tillbaka tills de går av, svarade hon snabbt.

Var det sant? Nej, det var naturligtvis inte så och hon svarade med glimten i ögat eftersom det var en ganska dum fråga som inbjöd till skämt. Jag förstod att hon inte menade allvar eftersom jag kunde se hennes leende och höra hennes tonfall. Vi kunde skratta tillsammans eftersom vi hade tillgång till kommunikationsvägar som hjälpte oss att inte tolka orden bokstavligt.

Och visst satte frisören fingret på en viktig punkt: vi får ofta svar beroende på hur vi ställer frågorna.

När man gör skriftliga undersökningar är det särskilt viktigt att tänka på hur man ställer frågor, just eftersom vi bara har tillgång till envägskommunikation. Den som svarar måste förstå vad du menar för att kunna ge dig meningsfulla svar - och då måste du göra allt du kan för att skapa ett svarsformulär som är tydligt.

Du behöver tänka genom hur du formulerar frågorna men också hur de ser ut.

Undersökningar visar nämligen att en korrekt formatering är avgörande för att webbaserade undersökningar ska vara framgångsrika. Med rätt formatering engageras mottagarna, det blir lättare för dem att navigera i undersökningen och svarsfrekvensen maximeras. Med en korrekt formatering öka du chansen att få rätt svar.

Så hur utformar du dina undersökningar? Vilka designelement är viktiga? När ska du använda en knappar, boxar eller drop-down-menyer? Eller, ännu viktigare - finns det en allmän designprincip som du bör följa?
Radioknappar

Vanligtvis syns radioknappar som små runda cirklar i webbdesignen. De bör användas när det bara finns ett svar på frågan. Radioknappar är bäst att använda när det gäller antingen/eller frågor.

Exempel: Är du a) man b) kvinna

Några slutsatser:

År 2002 gjordes en undersökning i Belgien som visade fördelen med radioknappar. Två grupper gavs samma undersökning: den ena med radioknappar, den andra med drop-downs. De som fick radioknappar slutförde undersökningen i högre grad (88 %) än de som fick dropdowns (84 %.)
Användandet av radioknappar som erbjöd användaren att svara "vet ej" ökade inte sannolikheten att ett sådant svar valdes.

Check-boxes

Check-boxes liknar flervalsfrågor, som ofta används i pappersbaserade undersökningar. De kan användas när man ställer frågor som kan ha ett eller flera svar.

Exempel: Tycker du om a) glass b) godis c) frukt

Några slutsatser:

Forskning på webbaserade undersökningar och svarskategorier tenderar att behandla radioknappar och check-boxes som samma sak, så slutsatserna beträffande inverkan av användandet av en check-box kontra radioknapp är inte riktigt klarlagda.

Det verkar dock som att stationära, synliga check-boxar kan minska antalet misstag från de svarande. Användandet av flervalsfrågor i webbundersökningar kan resultera i att de som svarar fyller i vad de uppfattar som ett lämpligt antal svar och sedan skyndar till nästa fråga. Användandet av denna speciella typ av check-boxar kan resultera i mätfel. Publicerad forskning beträffande dessa frågor existerar knappt och därför bör multipla check-boxar användas med försiktighet i webundersökningar.

Drop-downs

En drop-down-meny ser för användaren ut som en tom box med instruktioner att scrolla ner. Denna typ av svarsformat kräver att användaren vet svaret, klickar i boxen och/eller scrollar ner för att lokalisera sitt svar.

Exempel: Var bor du?

Några slutsatser:

Eftersom alla svarskategorier inte syns helt på första skärmbilden bör drop-downs användas för fält som svararen redan känner till (som bostadsadress). Om drop-downs används är det viktigt att organisera svarsalternativen på ett logiskt sätt (exempelvis i alfabetisk ordning).

Forskningen tyder på att drop-downs eller radioknappar inte påverkade användarnas tendens att svara "vet inte" eller att lämna blanka svar. Men med drop-downs tog det längre tid för användarna att svara.

Synlighet och företräde är nyckelfaktorer när det gäller att påverka val i både webb-baserade undersökningar och i pappersundersökningar. När man jämför radioknappar och drop-downs ser man att ordningen på svarsalternativen påverkar sannolikheten för att man väljer det ena eller andra. Den här "ordningseffekten" tycks förstärkas när man använder drop-boxes, särskilt när inte alla alternativen syns från början. Ordningseffekten kan vara mer uttalad när de första fem alternativen syns från första början och resten är dolt.

Öppna frågor eller textfält

Textfält eller fylla-i-själv-boxar är tomma ytor där respondenterna kan skriva fritt. Baserat på vår erfarenhet är textfält idealiska när man antingen har fler svar än vad som kan rymmas i en drop-box, eller när man vill veta exakt vad svararna har att säga.

Några rekommendationer:

Ge användarna tydliga, exakta instruktioner. Var enkel.

Motivationsgraden kan spela en större roll när det gäller att få användarna att slutföra textboxar än flervalsfrågor, eftersom de kräver mer ansträngning och eftertanke.

Placeringen av textfält kan också vara viktig. Det är vanligtvis bättre att använda dem tidigare i undersökningen än senare. Undvik dock att sätta dem alldeles i början av undersökningen eftersom många vill börja med lätta, icke-kontroversiella frågor.

Det är enklare att låta bli att fylla i textfält än att svara på andra frågor, så det är klokt att använda dem sparsamt.

De flesta användare fyller utrymmet de fått, så när man använder textfält är det viktigt att ge utrymme för långa svar. Om du vill ha kortare svar, begränsa då utrymmet.

Som många undersökningsdesigners redan vet: om man berättar att textfälts-svaren är frivilliga ökar sannolikheten för att användarna inte fyller i de delarna.

Variation är bra

I undersökningarnas värld kan små detaljer vara skillnaden mellan en framgångsrik undersökning och en flopp. Men forskningen tyder inte på att det finns en enskild svarskategori som är bättre än någon annan. Snarare tvärtom - variation är bra. Det hjälper ofta svararna att engagera sig och att det motverkar att användaren tröttnar.

För att försäkra dig om att du har skapat en engagerande undersökning, försök att experimentera med olika format och testa på en begränsad grupp först, något som kan hjälpa till att avslöja otydliga delar innan du skickar ut dina undersökningar skarpt.

Fundera över hur mycket utrymme du har till förfogande. Tänk på det antal frågor du har. Utvärdera de synliga ledtrådarna som kommer att föra svararna från den ena frågan till nästa. Viktigast: tänk på dina kunder/mottagare/lyssnare/läsare - vilka är de och hur vill de ge dig feedback? Med en smula eftertanke så kommer du att lyckas med din undersökning - och dessutom ha roligt på vägen!